อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 
 
อำเภอจอมทอง
 
 
อำเภอดอยสะเก็ด
 
 
อำเภอดอยหล่อ
 
 
อำเภอดอยเต่า
 
 
อำเภอฝาง
 
 
อำเภอพร้าว
 
 
อำเภอสะเมิง
 
 
อำเภอสันกำแพง
 
 
อำเภอสันทราย
 
 
อำเภอสันป่าตอง
 
 
อำเภอสารภี
 
 
อำเภอหางดง
 
 
อำเภออมก๋อย
 
 
อำเภอฮอด
 
 
อำเภอเชียงดาว
 
 
อำเภอเวียงแหง
 
 
อำเภอแม่ริม
 
 
อำเภอแม่วาง
 
 
อำเภอแม่ออน
 
 
อำเภอแม่อาย
 
 
อำเภอแม่แจ่ม
 
 
อำเภอแม่แตง
 
 
อำเภอไชยปราการ